PODMÍNKY ŘÁDNÉ ZÁRUKY

 1. Záruka je poskytována pouze na vozidla zakoupená v prodejní síti JourneyMan CZ s.r.o.
 2. Záruku je možné uplatnit pouze ve stanovené záruční lhůtě u společnosti JourneyMan CZ s.r.o. nebo u autorizovaného prodejce CFMOTO
 3. Záruku uplatněte bezodkladně po zjištění poruchy
 4. Podmínkou uplatnění záruky je splnění předepsaného, plnohodnotného záručního servisu v autorizované síti servisů v ČR a SR
 5. Zákazník se zavazuje, že všechny opravy a úpravy stroje během záruční lhůty budou vykonávané pouze v autorizovaném servisu CFMOTO.
 6. Při uplatňování záruky je nutné předložit všechny potřebné doklady včetně záruční knížky (Fakturu a záruční knížku, která dokladuje povinnou servisní péči o vozidlo).
 7. Oprávněnost záruční opravy posoudí autorizovaný prodejce CFMOTO.
 8. Vozidlo musí být používané v souladu se všemi odstavci příslušného uživatelského manuálu, který je nedílnou součástí vozidla. Tento manuál je distribuován buď tištěný, nebo ve formátu PDF, kdy oba formáty jsou platné a kupující jej obdrží od svého prodejce.
 9. Ve vozidle byly používané jen předepsané pohonné hmoty a maziva.
 10. Vozidlo nebylo používané ke komerčním účelům, závodění nebo agresivnímu stylu jízdy
 11. Na vozidle nesmí být provedeny jakékoliv neoprávněné úpravy a zásahy, které nebyly schválené výrobcem nebo společností JourneyMan CZ s.r.o.
 12. Na vozidle nebyl vykonaný žádný servisní zásah kromě autorizovaného servisu.
 13. Záruka zaniká, pokud byl během záruční lhůty překročen stanovený limit kilometrů.
 14. Záruka zaniká, pokud bylo na vozidle zjištěno, že došlo k pozměnění či poškození identifikačních údajů – VIN kódu, výrobních čísel apod.
 15. Záruka zaniká, pokud se údaje v dokladech o vozidle neshodují s údaji na vozidle

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA

 1. Běžné opotřebení spotřebních dílů: pneumatiky, filtry, maziva, svíčky, žárovky, akumulátor, brzdové destičky, spojka, řemeny, řetěz apod.
 2. Opotřebení součástek a náplní, jejichž fyzická životnost je kratší než doba trvání záruční lhůty (Upozornění: V případě nepoužívání vozidla po dobu 14 a více dní je nutné dobít akumulátor odpovídající nabíječkou, jinak jeho napětí klesne pod stanovenou hodnotu a dojde k jeho nenávratnému poškození.)
 3. Škoda vzniklé v důsledku nedostatečné péče o vozidlo
 4. Škoda způsobené nehodou či pádem, které vznikly okamžitě nebo později jako důsledek těchto událostí.
 5. V rámci nadstandardní záruky, nad rámec lhůty stanovené zákonem pro spotřebitele (24 měsíců), má kupují spotřebitel právo uplatnit pouze a výlučně práva z vad určená podmínkami záruční knížky.
 6. UPOZORNĚNÍ: Při neoprávněné reklamaci si autorizovaný servis nebo společnost JourneyMan CZ s.r.o. vyhrazují plné právo na úhradu všech nákladů spojených nejen s odstraněním poruchy, ale i s jejím posouzením.